Posts Tagged ‘Napierkowska’

Napierkowska, danse cambodgienne / Napierkowska, Cambodian dance (1910)

RESUME / SUMMARY Dance cambodgienne par Stacia Napierkowska. Cambodian Dance by Stacia Napierkowska. DESCRIPTION Dance cambodgienne par Stacia Napierkowska. Cambodian Dance by Stacia Napierkowska. INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION N° Ref : 015J-PT5-DIV10-Napierkowska Durée / Length : 01’01” Date & Origine : 1910 – France Source : 9,5 mm – 4:3 – N&B – muet […]